Το ερευνητικό πρόγραμμα Privacy Flag συνδυάζει πόρους από μεθοδολογία βασιζόμενη σε «πληθο-πορισμό» (“crowd sourcing), από τεχνολογίες ΤΠΕ και από εμπειρία-γνώση σε νομικά ζητήματα για την προστασία του απορρήτου των πολιτών, όταν οι πολίτες επισκέπτονται ιστοτόπους, χρησιμοποιούν εφαρμογές έξυπνων συσκευών ή βιώνουν σε ένα περιβάλλον όπως εκείνο των σύγχρονων «έξυπνων» πόλεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιτρέψει τους χρήστες να παρακολουθούν αλλά και να «ελέγχουν» το απόρρητό τους, μέσω μιας φιλικής και εύχρηστης λύσης που θα παρέχεται με τη μορφή μιας εφαρμογής «έξυπνου τηλεφώνου», με τη μορφή μιας προσθήκης διαφυλλιστή ιστού (webbrowser) και μέσω μιας δημόσιας ιστοσελίδας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα PrivacyFlag επιδιώκει:

  1. Την ανάπτυξη μιας υψηλής κλιμακοθεσιμότητας λύσης για την παρακολούθηση και την προστασία του απορρήτου, μέσω της χρήσης:

–    Μηχανισμών «πληθο-πορισμού» (crowd sourcing) για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με το ιδιοαπόρρητο.

–    Πρακτόρων παρακολούθησης του απορρήτου, για την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

–    Του Εργαλείου Αξιολόγησης Παγκόσμιου Τομέα Διακινδύνευσης του Απορρήτου (Universal Privacy Risk Area Assessment ToolUPRAAT) και μιας μεθοδολογίας ειδικά προσαρμοσμένης σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

–    Μηχανισμού Εκτίμησης Προσωπικών Δεδομένων.

–    Ενεργοποιητών προστασίας του απορρήτου (privacy enablers) έναντι της παρακολούθησης κίνησης και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

–    Μιας φιλικής –προς τον χρήστη– διεπαφής, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με κινδύνους για το ιδιοαπόρρητο όταν χρησιμοποιείται μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα.

  1. Την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων παγκόσμιας γνώσης αναφορικά με αναγνωρισμένους κινδύνους για το ιδιοαπόρρητο, από κοινού με επιγραμμικές υπηρεσίες για την υποστήριξη εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ούτως ώστε οι φορείς αυτοί να καθίστανται «φιλικοί» ως προς τα ζητήματα περί της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων:

–    Αναλυτικών εργαλείων και υπηρεσιών σχετικά με μια σε βάθος ανάλυση θεμάτων κινδύνων του απορρήτου.

–    Εθελοντικών δεσμευτικών μηχανισμών για εταιρικούς φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται εναρμόνιση με και τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων σε θέματα περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

–    Υπηρεσιών για εταιρικούς φορείς που επιθυμούν να καταστούν «φιλικοί» για τα θέματα περί του ιδιοαπορρήτου των χρηστών.

–    Διεργασιών επισηματοθέτησης (labeling) και πιστοποίησης (certification).

  1. Τη συνεργασία με φορείς τυποποίησης και την ενεργή διάδοση αποτελεσμάτων προς το ευρύ κοινό αλλά και προς εξειδικευμένες κοινότητες (όπως π.χ. σε δικηγόρους-νομικούς που εξειδικεύονται σε θέματα των ΤΠΕ, σε δημιουργούς πολιτικής και σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες).

Διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς, περιλαμβανομένων Μικρομεσαίων Εταιρειών-Επιχειρήσεων και ενός μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), προτίθενται να παρέχουν συμπληρωματική τεχνική, νομική, κοινωνιολογική και επιχειρηματική εμπειρία αναπτύσσοντας, παράλληλα, ισχυρούς δεσμούς με φορείς-οργανισμούς τυποποίησης και με διεθνή φόρα. Επιπλέον θα παρέχονται γνώσεις και πληροφορίες από περισσότερα από 20, σχετικά -με το αντικείμενο- ερευνητικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα Privacy Flag θα «δομήσει» μια κοινότητα για την υποστήριξη του (ιδιο-)απορρήτου και θα προβεί στην εγκατάσταση ενός φορέα-νομικού προσώπου, με κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο, για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Privacy Flag στο οποίο ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator) μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.privacyflag.eu/