Η τεχνολογία υπολογιστικής νέφους (Cloud Computing) είναι ένα είδος υπολογιστικής όπου παρέχονται ελαστικές δυνατότητες ΙΤ (τεχνολογίας πληροφοριών) ως βελτιστοποιημένες, οικονομικά αποδοτικές και μετά από αίτηση, υπηρεσίες εξυπηρέτησης προς πελάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογίες διαδικτύου. Καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στη βιομηχανία πληροφορικής τελευταία, κερδίζει συνεχώς έδαφος και ξεκινά να ανατρέπει τον τρόπο που οι εταιρείες δημιουργούν και διανέμουν λύσεις πληροφορικής. Όσο περισσότεροι τομείς υιοθετούν υπηρεσίες νέφους στο υπολογιστικό τους περιβάλλον, η τάση θα αγγίξει και τις υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που λειτουργούν «κρίσιμες υποδομές», όπως π.χ. συστήματα μεταφοράς ή παρακολούθηση υποδομών.

Η φιλοξενία κρίσιμων υποδομών στο νέφος εμπεριέχει απαιτήσεις ασφάλειας και προσαρμοστικότητας, τις οποίες τα υπάρχοντα νέφη δεν μπορούν να καλύψουν. Εξαιτίας της αδιαφάνειας και της ελαστικότητας των περιβαλλόντων νέφους, οι κίνδυνοι ανάπτυξης υπηρεσιών κρίσιμων υποδομών στο νέφος είναι δύσκολο να αξιολογηθούν – ειδικότερα σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και από νομική ή επιχειρηματική σκοπιά. Τα παραδοσιακά κριτήρια ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορικής αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα (π.χ. διακινδύνευση, εμπιστευτικότητα και προσαρμοστικότητα) που ανακύπτουν από αυτήν τη μετατόπιση υποδείγματος, κυρίως για παρόχους και κατασκευαστές συστημάτων κρίσιμων υποδομών πληροφορικής. Υπό τη θεώρηση των ανωτέρω, σκοπός του προγράμματος SECCRIT είναι να αναλύσει και να αποτιμήσει τεχνολογίες υπολογιστικής νέφους ως προς τους κινδύνους ασφάλειας σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, και να αναπτύξει μεθοδολογίες, τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και υψηλής διασφάλισης υπολογιστικού περιβάλλοντος για κρίσιμες υποδομές.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος SECCRIT είναι: Αναγνώριση του σχετικού νομικού πλαισίου και δημιουργία αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών, παροχή αποδείξεων και προστασίας δεδομένων για υπηρεσίες νέφους, κατανόηση και διαχείριση κινδύνων σχετικών με περιβάλλοντα νέφους, κατανόηση της συμπεριφοράς νέφους κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων, εγκατάσταση βέλτιστης πρακτικής για ασφαλείς υλοποιήσεις υπηρεσιών νέφους, και επίδειξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του SECCRIT, σε πραγματικά σενάρια εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του SECCRIT στο οποίο ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου, μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.seccrit.eu/