Infocom World 2017 Agenda

25.10.2017 / 10:00 – 16:30 / Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β»

organized by OTE (Hellenic Telecommunications Organization S.A.)

Επιμέλεια Διοργάνωσης:

Δρ. Ιωάννης Χοχλιούρος
Προϊστάμενος Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων Σταθερής
Υποδιεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης Σταθερής και Κινητής
Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογίας & Δικτύου Κορμού Σταθερής και Κινητής

10:00 – 12.00 | SESSION A: Privacy-Flag project (privacy mechanisms to support evolution of modern technologies)

Ενεργοποίηση προστασίας του απορρήτου που βασίζεται σε «πληθο-πορισμό», για εφαρμογές «έξυπνων τηλεφώνων», ιστοτόπους και αναπτύξεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)

Grant Agreement (GA) No.653426

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Privacy Flag συνδυάζει πόρους από μεθοδολογία βασιζόμενη σε «πληθο-πορισμό» (“crowd sourcing), από τεχνολογίες ΤΠΕ και από εμπειρία-γνώση σε νομικά ζητήματα για την προστασία του απορρήτου των πολιτών, όταν οι πολίτες επισκέπτονται ιστοτόπους, χρησιμοποιούν εφαρμογές έξυπνων συσκευών ή βιώνουν σε ένα περιβάλλον όπως εκείνο των σύγχρονων «έξυπνων» πόλεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιτρέψει τους χρήστες να παρακολουθούν αλλά και να «ελέγχουν» το απόρρητό τους, μέσω μιας φιλικής και εύχρηστης λύσης που θα παρέχεται με τη μορφή μιας εφαρμογής «έξυπνου τηλεφώνου», με τη μορφή μιας προσθήκης διαφυλλιστή ιστού (webbrowser) και μέσω μιας δημόσιας ιστοσελίδας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα PrivacyFlag επιδιώκει:

  1. Την ανάπτυξη μιας υψηλής κλιμακοθεσιμότητας λύσης για την παρακολούθηση και την προστασία του απορρήτου, μέσω της χρήσης:

–    Μηχανισμών «πληθο-πορισμού» (crowd sourcing) για την αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με το ιδιοαπόρρητο.

–    Πρακτόρων παρακολούθησης του απορρήτου, για την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

–    Του Εργαλείου Αξιολόγησης Παγκόσμιου Τομέα Διακινδύνευσης του Απορρήτου (Universal Privacy Risk Area Assessment ToolUPRAAT) και μιας μεθοδολογίας ειδικά προσαρμοσμένης σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

–    Μηχανισμού Εκτίμησης Προσωπικών Δεδομένων.

–    Ενεργοποιητών προστασίας του απορρήτου (privacy enablers) έναντι της παρακολούθησης κίνησης και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

–    Μιας φιλικής –προς τον χρήστη– διεπαφής, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με κινδύνους για το ιδιοαπόρρητο όταν χρησιμοποιείται μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα.

  1. Την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων παγκόσμιας γνώσης αναφορικά με αναγνωρισμένους κινδύνους για το ιδιοαπόρρητο, από κοινού με επιγραμμικές υπηρεσίες για την υποστήριξη εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ούτως ώστε οι φορείς αυτοί να καθίστανται «φιλικοί» ως προς τα ζητήματα περί της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων:

–    Αναλυτικών εργαλείων και υπηρεσιών σχετικά με μια σε βάθος ανάλυση θεμάτων κινδύνων του απορρήτου.

–    Εθελοντικών δεσμευτικών μηχανισμών για εταιρικούς φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται εναρμόνιση με και τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων σε θέματα περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

–    Υπηρεσιών για εταιρικούς φορείς που επιθυμούν να καταστούν «φιλικοί» για τα θέματα περί του ιδιοαπορρήτου των χρηστών.

–    Διεργασιών επισηματοθέτησης (labeling) και πιστοποίησης (certification).

  1. Τη συνεργασία με φορείς τυποποίησης και την ενεργή διάδοση αποτελεσμάτων προς το ευρύ κοινό αλλά και προς εξειδικευμένες κοινότητες (όπως π.χ. σε δικηγόρους-νομικούς που εξειδικεύονται σε θέματα των ΤΠΕ, σε δημιουργούς πολιτικής και σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες).

Διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς, περιλαμβανομένων Μικρομεσαίων Εταιρειών-Επιχειρήσεων και ενός μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), προτίθενται να παρέχουν συμπληρωματική τεχνική, νομική, κοινωνιολογική και επιχειρηματική εμπειρία αναπτύσσοντας, παράλληλα, ισχυρούς δεσμούς με φορείς-οργανισμούς τυποποίησης και με διεθνή φόρα. Επιπλέον θα παρέχονται γνώσεις και πληροφορίες από περισσότερα από 20, σχετικά -με το αντικείμενο- ερευνητικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα Privacy Flag θα «δομήσει» μια κοινότητα για την υποστήριξη του (ιδιο-) απορρήτου και θα προβεί στην εγκατάσταση ενός φορέα-νομικού προσώπου, με κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο, για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της ανάπτυξης.

Το πλαίσιο εφαρμογών του Privacy Flag αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο της εξοικείωσης των τελικών χρηστών με νέες εφαρμογές και υπηρεσίες καθώς ουσιαστικά θα τους παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς τους κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο ή κατά τη χρήση έξυπνων (κινητών) συσκευών ή στο ευρύτερο περιβάλλον του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Privacy Flag στο οποίο ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator) μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.privacyflag.eu/

12:15 – 13:45 | SESSION B: Small Cells in 5G Modern Era (The cases of “SESAME” and “5G ESSENCE” European projects)

Συντονισμός Μικρών Κυψελών για την παροχή υπηρεσιών-ευκολιών πολλαπλής μίσθωσης και για παροχή ακραίων υπηρεσιών δικτύου

Grant Agreement (GA) No.671596

Ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 5GPPPSESAME”, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης ιδεατής πλατφόρμας που βασίζεται σε περιβάλλον υπηρεσιών νέφους (cloudbased platform), η οποία διαχειρίζεται πληθώρα μικρών κυψελών (small cells), ενώ παρέχει ευκολίες (διαχείρισης) δικτύου (π.χ. “self-x” management) και υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύτερο περιβάλλον τεχνολογικής σύγκλισης.

Το πρόγραμμα SESAME στοχεύει σε καινοτομίες γύρω από τρία κεντρικά στοιχεία του πολλά υποσχόμενου καινοτόμου πλαισίου και εφαρμογών “5G” («5η Γενιά Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών»), ήτοι:  

1) Στη θεώρηση-ενσωμάτωση της δικτυακής νοημοσύνης και εφαρμογών στην «άκρη του δικτύου» μέσω της Εικονικοποίησης των Λειτουργιών του Δικτύου (Network Functions Virtualisation (NFV)) και Υπολογιστικής Νέφους (Edge Cloud Computing).

2) Στη σημαντική εξέλιξη της έννοιας αλλά και της χρήσης των Μικρών Κυψελών (Small Cells), που συνιστά μια ήδη επικρατούσα τάση στην περίπτωση του 4G, αλλά η οποία αναμένεται να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της σε υψηλής πυκνότητας σενάρια εφαρμογών του 5G, τα οποία επίσης θέτουν συστηματικά νέες προκλήσεις στην τεχνολογία καις την αγορά.

3) Στην ενοποίηση της έννοιας των «πολλαπλών μισθώσεων» εφαρμογών και υπηρεσιών σε υποδομές επικοινωνιών, επιτρέποντας σε διαφορετικούς φορείς/παρόχους υπηρεσιών να συμμετάσχουν σε νέα μοντέλα «επιμερισμού» τα οποία αφορούν τόσο σε χωρητικότητα πρόσβασης όσο και σε υπολογιστικές δυνατότητες στην άκρη του δικτύου. 

Το πρόγραμμα SESAME προτείνει την έννοια μιας Μικρής Κυψέλης που ενεργοποιείται μέσω του νέφους (Cloud-Enabled Small Cell (CESC)), η οποία συνιστά μια νέα μορφή κυψέλης ενεργοποιούμενης από πολλούς φορείς και η οποία, επιπλέον, ενσωματώνει μια εικονικοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών (αποκαλούμενη ως το «Ελαφρύ Κέντρο Δεδομένων» – Light Data Centre) για την ανάπτυξη  Εικονικών Λειτουργιών Δικτύου (Virtual Network Functions (VΝFs)), υποστηρίζοντας επίσης τόσο γνωστική διαχείριση όσο και την εκτέλεση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της υποδομής του δικτύου πρόσβασης. Το Light Data Centre διαθέτει επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και επιταχυντές υλισμικού για τις  κρίσιμες χρονικά λειτουργίες και δομεί μια υψηλής διαχειρισιμότητας ακραία συσταδοποιημένη υπολογιστική υποδομή. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε νέους «παίκτες» να εισέλθουν δυναμικά στην αλυσίδα αξιών ενεργώντας ως πάροχοι «ουδέτερης υποδοχής» σε περιοχές υψηλής δικτυακής κίνησης, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η ταυτόχρονη εγκατάσταση πολλών δικτύων δεν συνιστά πρακτική λύση για τα δεδομένα της αγοράς. Η βέλτιστη διαχείριση της ανάπτυξης CESC αποτελεί βασική πρόκληση του SESAME, για την οποία έχει προταθεί νέα δικτυακή ενορχήστρωση, διαχείριση NFV, εικονικοποίηση των διαχειριστικών επόψεων ανά ενοικιαστή, χαρακτηριστικά γνωσιακής διαχείρισης και τεχνικές διαχείρισης της ασύρματης πρόσβασης.

Μετά από το σχεδιασμό, τον καθορισμό και την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής όπως και όλων των εμπλεκόμενων δομοστοιχείων CESC, το SESAME έχει προβεί σταδιακά στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου με όλες τις λειτουργίες για τις σχετικές περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα, το CESC διαμορφώνεται με συνέπεια και σε συνέργεια με άλλα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος αναφοράς 5G-PPP που στηρίζει τις ευρύτερες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες γύρω από το 5G, μέσω του συντονισμού του προγράμματος με αντίστοιχες παράλληλες κοινοτικές δράσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, ο O.T.E. συμμετέχει στον καθορισμό των σεναρίων και των περιπτώσεων χρήσης της αρχιτεκτονικής του SESAME στο ευρύτερο θεματικό πλαίσιο αναφοράς 5G-PPP, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος αλλά και στη συνολική αξιολόγησή του μέσω πιλοτικών δοκιμών στα εργαστήρια όπως και στο «πεδίο». Επιπλέον, η εταιρεία συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. O Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του πλαισίου Horizon 2020, έχει συνολική διάρκεια 30 ημερολογιακούς μήνες, ενώ συμμετέχουν δεκαεννέα εταίροι-φορείς  από επτά χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Ελβετία, Λουξεμβούργο).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SESAME μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.sesame-h2020-5g-ppp.eu/

 

Ενσωματωμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Εμπειρία των Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G)

Grant Agreement (GA) No.761592

Ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει επίσης στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 5GPPP “5G ESSENCE”,το οποίο αφορά στην αξιολόγηση παραδειγμάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής Νέφους στην άκρη του δικτύου (Edge Cloud Computing) καθώς και χρήσης «Μικρών Κυψελών ως υπηρεσία» (“Small CellasaService”), αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε λύσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς χαρακτηριστεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας, με ορίζοντα τις δράσεις για την επίτευξη του 5G.

Το πρόγραμμα 5G ESSENCE παρέχει μια εξαιρετικά ευέλικτη και κλιμακοθετήσιμη πλατφόρμα ικανή ώστε να υποστηρίζει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρηματικές ροές μέσω της δημιουργίας αγορών ουδέτερης υποδοχής και κυρίως συμβάλλοντα στη μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς προτείνει και ενισχύει προοπτικές και σενάρια για κατοχή, ανάπτυξη, χρήση-λειτουργία και αξιοποίηση.

Η τεχνολογική προσέγγιση αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της κεντρικοποιημένης χρήσης των λειτουργιών των μικρών κυψελών σε προσέγγιση κλίμακας και λαμβάνοντας υπόψη μια αρχιτεκτονική διπλής κλιμάκωσης-σειράς: Ήτοι, μια πρώτη θεώρηση κατανεμημένης κλιμάκωσης – σειράς για τη διάθεση υπηρεσιών χαμηλής λανθάνουσας κατάστασης (latency) καθώς και μια δεύτερη αντίστοιχη για τη διάθεση υψηλής υπολογιστικής ισχύος με έμφαση σε εντατικά υπολογιστικές δικτυακές εφαρμογές. Τούτο επιτρέπει την αποσύζευξη  των επιπέδων ελέγχου και χρήστη του Ραδιοδικτύου Πρόσβασης (Radio Access NetworkRAN) και την επίτευξη πλεονεκτημάτων που εισάγουν οι υποδομές νέφους τύπου RAN με τη θεώρηση των περιορισμών λανθάνουσας κατάστασης πρόσθιας ζεύξης (fronthaul latency restrictions). Η χρήση διατερματικών δικτυακών μηχανισμών τεμαχισμού (endtoend network slicing mechanism) μπορεί να επιτρέπει τον μερισμό των υποδομών τύπου 5G ESSENCE μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με άλλους τομείς της αγοράς (vertical industries) και συμβάλλει στην εξατομίκευση των προσφερόμενων δυνατοτήτων σε μια θεώρηση ανά επιμέρους εμπλεκόμενο φορέα ενοικίασης (tenant). Η πολυμέρεια της αρχιτεκτονικής βελτιώνεται με τη χρήση τεχνικών εικονικοποίησης υψηλών επιδόσεων για απομόνωση δεδομένων, περιορισμών της αδράνειας και αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται βελτίωση μέσω της ενορχήστρωσης ελαφρών ιδεατών πόρων που επιτρέπουν τη χρήση επαρκών Εικονικών Λειτουργιών Δικτύου.

Το πρόγραμμα 5G ESSENCE βασίζεται σε γνώση από δράσεις που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη φάση του πλαισίου 5G-PPP, με έμφαση ιδίως στο SESAME. Αποτελεί ουσιαστικά μια επέκταση ορισμένων θεματικών πτυχών του SESAME και θέτει υψηλούς στόχους καθώς επικεντρώνεται σε επιλεγμένα σενάρια χρήσης επιδιώκοντας τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών πρωτοτύπων. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εστιάζει: 1) Στη βελτίωση των ακραίου δικτύου σε περιβάλλοντα μαζικής προσέλευσης χρηστών (π.χ. σε ένα στάδιο) σχετικά με την καλύτερη παραγωγή και διανομή βίντεο. 2) Σε εφαρμογές σχετικές με παρόχους επικοινωνιών που σχετίζονται με δημόσια ασφάλεια. 3) Σε εφαρμογές συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας επιβατών κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, ο O.T.E. συμμετέχει στον καθορισμό των σεναρίων και των περιπτώσεων χρήσης της αρχιτεκτονικής του 5G ESSENCE στο ευρύτερο θεματικό πλαίσιο αναφοράς 5G-PPP, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος αλλά και στη συνολική αξιολόγησή του μέσω πιλοτικών δοκιμών στα εργαστήρια όπως και στο «πεδίο», με έμφαση στις εφαρμογές εξυπηρέτησης πολλαπλών νομαδικών χρηστών. Επιπλέον, η εταιρεία συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. O Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του πλαισίου Horizon 2020, έχει συνολική διάρκεια 30 ημερολογιακούς μήνες, ενώ συμμετέχουν είκοσι φορείς  από εννέα χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Κύπρος).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SESAME μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.5g-essence-h2020.eu

 

14:00 – 16:30 | SESSION C: Modern Technologies and wider 5G-related Aspects

Το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας – σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Διαδοχικά κύματα τεχνολογικών αλλαγών έχουν μεταμορφώσει τις ανθρώπινες κοινωνίες και οικονομίες, με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την ποιότητα της ζωής. Οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες έχουν θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και την προσωπική ζωή των πολιτών.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχή εισαγωγή των δικτύων κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας 2G (GSM) στην Ευρώπη, διαφαίνεται άλλη μία επανάσταση με τη νέα γενιά τεχνολογιών δικτύου, γνωστή ως “5G”, η οποία διανοίγει προοπτικές για τα νέα ψηφιακά οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα. Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα για το 5G τελούν υπό διαμόρφωση, έχουν ήδη αναπτυχθεί και δοκιμαστεί οι βασικές προδιαγραφές και τα τεχνολογικά δομικά στοιχεία του. Θεωρείται ότι το 5G θα αλλάξει το τοπίο, δίνοντας τη δυνατότητα για μετασχηματισμό του κλάδου μέσω των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται σε ταχύτητες Gigabit, της υποστήριξης νέων τύπων εφαρμογών που θα συνδέουν συσκευές με αντικείμενα (το Διαδίκτυο των πραγμάτων) και της προσαρμοστικότητας με τη χρήση εικονικής αναπαράστασης μέσω λογισμικού που θα επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε πολλούς τομείς (π.χ. μεταφορές, υγεία, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική, ενέργεια, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία). Ενώ οι εν λόγω μετασχηματισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει βάσει των υπαρχόντων δικτύων, το 5G είναι απαραίτητο για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους τα επόμενα χρόνια.

Τα σχεδιαζόμενα δίκτυα 5G αναμένεται να εξυπηρετούν έως ένα εκατομμύριο συνδεδεμένες συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, παρουσιάζοντας σχεδόν χιλιαπλάσια αύξηση σε σχέση με σήμερα. Αυτή η δραστική εκτόξευση του αριθμού των συσκευών θα αυξήσει επίσης την κίνηση ανά σημείο πρόσβασης δικτύου, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα απαιτούνται ολοένα μικρότερες κυψέλες για την παροχή των σχεδιαζόμενων επιδόσεων και αύξηση στην πυκνότητα των εγκατεστημένων κεραιών. Οι μικρές κυψέλες θα πρέπει επίσης να συνδέονται αποτελεσματικά με το υπόλοιπο δίκτυο με οπισθοζευκτικές επικοινωνίες υψηλής χωρητικότητας, καθώς ο συγκεντρωμένος όγκος δεδομένων που θα διέλθει μέσω των μικρών αυτών κυψελών θα φτάνει τα αρκετά Gigabit ανά δευτερόλεπτο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρόκειται για ζεύξεις από οπτικές ίνες, ενώ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί άλλη ασύρματη οπισθόζευξη υψηλής χωρητικότητας.

Ως εκ τούτου, η πορεία προς το 5G και οι στόχοι συνδεσιμότητας της Ευρώπης για το 2025 συνιστούν μια βασική προτεραιότητα για την επίτευξης μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με ώθηση προς μια καινοτόμο ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit, που θα στηρίζονται σε πιο γενική ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας σε όλη την ήπειρο.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης σε αρκετούς βασικούς βιομηχανικούς κλάδους που βασίζονται στη συνδεσιμότητα 5G, καθώς και η ανάδυση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων θα απαιτούν στενότερες συμπράξεις μεταξύ των οικείων κλάδων και του τομέα των τηλεπικοινωνιών, με στόχο την αύξηση της προβλεψιμότητας, τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων και την επικύρωση τόσο των τεχνολογιών όσο και των επιχειρηματικών μοντέλων.

Το σύνολο των ακόλουθων παρουσιάσεων αποσκοπεί στο να εστιάσει, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το εκάστοτε θεματικό αντικείμενο, σε καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως με άξονα τις προοπτικές  ανάπτυξης και εξέλιξης του 5G. Ειδικές πληροφορίες για τους ιστοτόπους έκαστου επιμέρους προγράμματος θα ενσωματωθούν στις αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις.