ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10:00 – 18:15
Επιστημονική Συνάντηση: Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών 5G

 

Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών 5G μέσα από Σύγχρονες Δράσεις Έρευνας

Αποτελέσματα από Ερευνητικών Προγράμματα του Ομίλου Ο.Τ.Ε. και τρίτων φορέων
αναφορικά με:

Μικρές Κυψέλες, NFV (Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου) και Υπολογιστική Νέφους ως Βασικοί Ενεργοποιητές του 5G –
To πλαίσιο κατά το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 5G ESSENCE
(Session A)

Δοκιμές και Εφαρμογές βελτιωμένης Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (enhanced Mobile Broadband / eMBB) και Επικοινωνίας μεταξύ «Οχήματος προς Οτιδήποτε» (Vehicle to Everything / V2X): Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 5G-DRIVE και συναφείς προσεγγίσεις.
(Session B)

Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προκλήσεις Ανάπτυξης στο Ευρύτερο Θεματικό Περιβάλλον Αναφοράς του 5G με έμφαση στις «Κάθετες» Αγορές
(Session C)

Session A: Small Cells, NFV and Cloud Computing as essential “5G Enablers” – The framework of the “5G ESSENCE” European program.
Session B: Trials and Applications for Development of enhanced Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) Communications: The cooperative framework between the European Union and China under the scope of the ongoing 5G-DRIVE project.
Session C: Modern 5G Innovative Technologies and Broader 5G-related Aspects for Development and Growth, with Emphasis set to Vertical Industries.

Επιμέλεια Διοργάνωσης:
Δρ. Ιωάννης Χοχλιούρος
Προϊστάμενος Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE)
Τηλ.: (+30) 210-6114651
Email: ichochliouros@oteresearch.gr

 

SESSION A: Small Cells, NFV and Cloud Computing as “5G Enablers” –  The framework of the “5G ESSENCE” European program

 

Embedded Network Services for 5G Experiences

Ενσωματωμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Εμπειρία των Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G)

Grant Agreement (GA) No.761592

 

Ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του επικεφαλής-συντονιστή (project coordinator) στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 5G-PPP “5G ESSENCE” (GA No.761592),το οποίο αφορά στην ανάπτυξη μιας ενοποιημένης πλατφόρμας νέφους για τη διαχείριση μικρών κυψελών (Small Cells – SCs) σε δίκτυα 5ης Γενιάς (5G).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των μελλοντικών δικτύων 5G, η ενσωμάτωση σύγχρονων εφαρμογών όπως για παράδειγμα η εικονικοποίηση (virtualisation) και/ή η χρήση «λογισμικού-ως-υπηρεσία» (“software as-a-Service”) μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στη βελτίωση και εν γένει στην αυτοματοποίηση των δράσεων διαχείρισης του δικτύου. Παράλληλα, η προώθηση «γνωστικών» χαρακτηριστικών (cognitive features) ενισχύει περαιτέρω την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών 5G, ιδίως όταν συνδυάζεται με τη χρήση μικρών κυψελών για τη βελτίωση διαφορετικών ενδεχόμενων σεναρίων κάλυψης. Επιπλέον, η χρήση εικονικοποιημένων υπηρεσιών και λειτουργιών για την εξυπηρέτηση διαφόρων δικτυακών απαιτήσεων-αναγκών αποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό της δικτυακής αρχιτεκτονικής του μέλλοντος, κατά την έννοια του 5G, και συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων αναδεικνύοντας σύγχρονες τεχνολογικές αλλά και επιχειρηματικές προοπτικές.
Το ερευνητικό πρόγραμμα 5G ESSENCE αντιμετωπίζει τα παραδείγματα του υπολογιστικού νέφους στo άκρo του δικτύου (Edge Cloud Computing) και της «Μικρής Κυψέλης ως Υπηρεσία» (“Small Cell as-a-Service”), προωθώντας συστηματικά μέσα από τις δράσεις του στοχευμένες εφαρμογές της αγοράς των μικρών κυψελών η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί με εντυπωσιακό ρυθμό μέχρι το 2020 και εφεξής, καθώς διαδραματίζει μείζονα ρόλο στο οικοσύστημα των δικτύων 5G σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα από τις επιτελούμενες δράσεις του, το πρόγραμμα 5G ESSENCE προσφέρει μια εξαιρετικά ευέλικτη (flexible) και κλιμακοθετήσιμη (scalable) πλατφόρμα η οποία συνδυάζει στοιχεία τόσο από το περιβάλλον «Εικονικοποίησης Λειτουργιών του Δικτύου» (Network Functions Virtualisation-NFV) όσο και από το περιβάλλον αναφοράς της «Μακροχρόνιας Δικτυακής Εξέλιξης» (Long Term Evolution-LTE). Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ικανή ώστε να υποστηρίζει σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα και αντίστοιχες ροές εσόδων για τους εμπλεκόμενους φορείς-«παίκτες», ιδίως μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους λόγω της επίτευξης μιας αποτελεσματικότερης και αυτοματοποιημένης δικτυακής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την προσφορά νέων ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτόμων λειτουργιών-εφαρμογών και χρεολυσίας-αποσβέσεων για τους συμμετέχοντες εταίρους.
Το πρόγραμμα 5G ESSENCE υλοποιεί τους στόχους του μέσω της εγκατάστασης στοιχείων “Cloud-Enabled Small Cells” – CESCs («Μικρών Κυψελών, Ενεργοποιούμενων από την Υπολογιστική Νέφους»), με έκαστο από αυτά να συγκροτείται από μια μικρή κυψέλη και έναν κατάλληλο υπολογιστικό επεξεργαστή, ώστε να ενσωματώνεται δικτυακή ευφυΐα και εφαρμογή ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, Εικονικών Λειτουργιών Δικτύου (Virtual Network Functions-VNFs).
Η προτεινόμενη τεχνική προσέγγιση, μέσω ενός περιβάλλοντος νέφους «στα άκρα του δικτύου», εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της συγκέντρωσης των λειτουργιών των μικρών κυψελών επί τη βάσει μιας αρχιτεκτονικής δύο διακριτών επιπέδων: ήτοι, ένα πρώτο «κατανεμημένο» (distributed) επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών χαμηλής λανθάνουσας κατάστασης (low latency) και ένα δεύτερο «κεντρικοποιημένο» (centralised) επίπεδο για την παροχή υψηλής επεξεργαστικής ισχύος για περισσότερο απαιτητικές δικτυακές εφαρμογές.
Τούτο επιτρέπει την αποσύζευξη των επιπέδων ελέγχου και χρήστη του Ραδιοδικτύου Πρόσβασης (Radio Access Network – RAN) και την επίτευξη διαφόρων πλεονεκτημάτων που εισάγουν οι υποδομές νέφους τύπου RAN με τη θεώρηση των περιορισμών λανθάνουσας κατάστασης πρόσθιας ζεύξης (fronthaul latency restrictions). Η χρήση διατερματικών δικτυακών μηχανισμών τεμαχισμού (end-to-end network slicing mechanism) είναις ε θέση ώστε να επιτρέπει τον «μερισμό» (sharing) των συναφών υποδομών του 5G ESSENCE δυνητικά μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης-«παικτών» σε συνδυασμό και με άλλους κάθετους τομείς της αγοράς (vertical industries) και επομένως συμβάλλει στην εξατομίκευση των προσφερόμενων δυνατοτήτων, σε μια χωριστή θεώρηση για καθέναν εμπλεκόμενο φορέα (tenant). Η προτεινόμενη πολυμέρεια της αρχιτεκτονικής βελτιώνεται με τη χρήση τεχνικών εικονικοποίησης υψηλών επιδόσεων για απομόνωση δεδομένων, περιορισμό της αδράνειας και αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται βελτίωση μέσω της επιτελούμενης ενορχήστρωσης (orchestration) ελαφρών ιδεατών πόρων που επιτρέπουν τη χρήση επαρκών κατάλληλων VNFs.
Σε συνέχεια των παραπάνω βασικών προσεγγίσεων, το έργο 5G ESSENCE εξετάζει τρεις περιπτώσεις χρήσης (use cases) που παρουσιάζουν εξαιρετική καινοτομία και ενδιαφέρον για την αγορά και οι οποίες σχετίζονται με τις κάθετες βιομηχανίες. Οι εν λόγω περιπτώσεις χρήσης αναπτύσσουν συναφή σενάρια που συνίστανται στα κάτωθι:
(i) Επιτάχυνση εφαρμογών του ακραίου δικτύου σε περιβάλλον μαζικής προσέλευσης χρηστών (π.χ. σε ένα στάδιο), με στόχο την καλύτερη παραγωγή και διανομή βίντεο.
(ii) Εφαρμογές κρίσιμης αποστολής (mission critical) για τους παρόχους επικοινωνιών δημόσιας ασφάλειας (Public Safety-PS), μέσω της διασφάλισης κατάλληλης Συμφωνίας Στάθμης Παρεχόμενης Υπηρεσίας (Service Level Agreement-SLA).
(iii) Επικοινωνίες κατά την πτήση για σκοπούς διασκέδασης και συνδεσιμότητας (In-Flight Entertainment and Connectivity -IFEC).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΤΕ εκτελεί καθήκοντα επικεφαλής-συντονιστή (project coordinator. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό των σεναρίων και των περιπτώσεων χρήσης του 5G ESSENCE εντός του ευρύτερου θεματικού πλαισίου αναφοράς 5G-PPP, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της ειδικής αρχιτεκτονικής του συστήματος όπως επίσης και στη συνολική αξιολόγηση μέσω πιλοτικών δοκιμών (με έμφαση στην επιτάχυνση των εφαρμογών του ακραίου δικτύου σε ένα περιβάλλον σταδίου). Επιπλέον, ο ΟΤΕ συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πλαισίου Horizon 2020/5G-PPP, έχει συνολική διάρκεια τριάντα (-30-) ημερολογιακούς μήνες, ενώ συμμετέχουν είκοσι δύο (-22-) φορείς από εννέα (-9-) χώρες (ήτοι: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Κύπρος).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 5G ESSENCE μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.5g-essence-h2020.eu

 

Παρουσιάσεις και Ομιλητές:

Session A: Small Cells, NFV and Cloud Computing as essential “5G Enablers” – The framework of the “5G ESSENCE” European program – (1h10’)

Time-Slot: 10h00’ – 11h10’

Tutorial:
A1. “Small Cells, NFV and Cloud Computing as “5G Enablers” – The framework of the 5G ESSENCE program” (Dr. Ioannis Chochliouros, OTE – 50’)

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

A2. “5G ESSENCE: EU Market Analysis, Commercial Deployment and Value Creation
(Mr. Jason Sioutis, 8BELLS – 20’)

Mr. Jason Sioutis
Senior Researcher – Analyst
8BELLS Ltd., Cyprus

Session Break: 11h10’ – 11h25’
Session B: Trials and Applications for Development of enhanced Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) Communications: The cooperative framework between the European Union and China under the scope of the ongoing 5G-DRIVE project

 

 

5G-DRIVE: HarmoniseD Research and TrIals for serVIce Evolution between EU and China

5GDRIVE: Εναρμονισμένη Έρευνα και Δοκιμές για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

 

Grant Agreement (GA) No.814956

 

Ο ΟΤΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “5G DRIVE” (Grant Agreement (GA) No.814956), στόχος του οποίου είναι ο έλεγχος και η επικύρωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ δικτύων επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κυρίως σε σενάρια ανάπτυξης εφαρμογών επικοινωνίας βελτιωμένης Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (enhanced Mobile Broadband-eMBB) και επικοινωνίας μεταξύ «οχήματος προς οτιδήποτε» (vehicle to everything-V2X). Πρόκειται για το μοναδικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στην εν λόγω θεματική περιοχή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα 5G-DRIVE κατά τις τρέχουσες δράσεις του πραγματοποιεί συστηματικές τεχνολογικές δοκιμές και αποσκοπεί στην επικύρωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ δικτύων 5G της Ε.Ε. και της Κίνας, τα οποία λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz (για την περίπτωση εφαρμογών επικοινωνίας βελτιωμένης Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (enhanced Mobile Broadband) και στις ζώνες 3,5 GHz και 5,9 GHz (για την περίπτωση σεναρίων επικοινωνίας “V2X” («όχημα προς οτιδήποτε») ακολουθώντας τις επιταγές της συναφούς κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Υπό μια πιο συγκεκριμένη θεώρηση, το έργο 5G-DRIVE:
(i) Προβλέπει για κοινές δοκιμές και ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μελλοντικής τεχνολογικής σύγκλισης, στην εναρμόνιση δράσεων πρόσβασης και χρήσης του ραδιο-φάσματος καθώς και στην ενίσχυση προοπτικών επιχειρηματικής καινοτομίας, πριν από οποιαδήποτε απόπειρα για πραγματοποίηση δράσεων εμπορικής ανάπτυξης δικτύων 5G μεγάλης κλίμακας.
(ii) Στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών και λειτουργιών 5G καθώς και κατάλληλων κλινών δοκιμών (test-beds) για έλεγχο υπηρεσιών eMBB και V2X, όντας σε συνεργασία με το αντίστοιχο τρέχον κινεζικό ερευνητικό πρόγραμμα (“5G Product R&D large-scale Trial”) που λαμβάνει χώρα υπό το συντονισμό της εταιρείας China Mobile και το οποίο επιχειρεί παράλληλες θεματικές προσεγγίσεις.
(iii) Προωθεί διαδραστικές δοκιμές και συνδυαστικές προσεγγίσεις για την επικύρωση στοιχειώδους βασικής δικτυακής διαλειτουργικότητας, για την ανάδειξη και τον έλεγχο ουσιωδών δεικτών επιδόσεων (key performance indicators-KPIs) ανά θεματική περίπτωση, για την ανάπτυξη διαφορετικών υπηρεσιών-εφαρμογών καθώς και για την υποστήριξη υλοποίησης συναφούς δικτυακής αρχιτεκτονικής 5G, όπως διεξάγονται διαδραστικά σε τρεις θέσεις-σταθμοτόπους δοκιμών της Ε.Ε. (ήτοι: Espoo-Helsinki/Finland, JRC-Ispra/Italy και Guildford-Surrey/UK) και σε πέντε αντίστοιχες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ήτοι: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Suzhou και Guangzhou). Ιδίως, το έργο προωθεί την ανάπτυξη πραγματικών 5G δικτύων και καινοτόμων λύσεων eMBB και V2X, αξιολογώντας ταυτόχρονα βασικούς τεχνολογικούς «ενεργοποιητές» (“enablers”) του 5G.

Το 5G-DRIVE έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίηση δοκιμών και επιδείξεων των βασικών τεχνολογιών 5G σε συναφή δίκτυα πριν από εκτενή εμπορική χρήση των αντίστοιχων σεναρίων και περιπτώσεων χρήσης (use cases). Ειδικότερα, το πρόγραμμα υλοποιεί σειρά εκτενών δοκιμών σε κατάλληλα περιβάλλοντα δοκιμών στη Φινλανδία, στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την έρευνα προάγοντας νέες μεθόδους και προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 5G-DRIVE, ο ΟΤΕ συντονίζει την προσπάθεια για την περιγραφή των συναφών σεναρίων και περιπτώσεων χρήσης, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του χρήστη/συστήματος και/ή των σχετικών προδιαγραφών καθώς και τον ορισμό της αντίστοιχης – ανά περίπτωση- προτεινόμενης αρχιτεκτονικής (ως υπεύθυνος των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 2 – WP2 Leader). Επιπλέον, ο ΟΤΕ συμμετάσχει στις δράσεις για την ανάπτυξη και τις δοκιμές eMBB και συμβάλει στις δραστηριότητες για τον προσδιορισμό καινοτομιών της τεχνολογίας και των υπηρεσιών 5G. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συμμετέχει σε δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων ταυτόχρονα με δράσεις για την επιχειρηματική ανάλυση και αξιολόγηση αυτών.

Το έργο 5G-DRIVE συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020, έχει συνολική διάρκεια τριάντα (-30-_ ημερολογιακούς μήνες, ενώ συμμετέχουν δεκαεπτά (-17-) εταίροι-φορείς από εννέα (-9-) χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Πολωνία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 5G-DRIVE μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: https://5g-drive.eu/

 

Παρουσιάσεις και Ομιλητές:

 

Session B: Trials and Applications for Development of enhanced Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) Communications: The cooperative framework between the European Union and China under the scope of the ongoing 5G-DRIVE project – (1h05’)

 

Time-Slot: 11:25’ – 12:30’

 

Tutorial:

B1. “Trials and Applications for Development of enhanced Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) Communications: The cooperative framework between EU and China under the scope of the 5G-DRIVE project”

(Dr. Ioannis Chochliouros, OTE – Mr. Athanassios Dardamanis, SMNET – Dr. Michail-Alexandros Kourtis, ORION) – 45’

 

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Mr. Athanassios Dardamanis
CEO
SmartNet S.A. Greece

Dr. Michail-Alexandros Kourtis
Principal Researcher
ORION Innovations Private Company, Greece

 

B2.   “5G CARMEN: 5G for Connected and Automated Road Mobility in the European Union”
(Dr. Ioannis Giannoulakis & Mr. Jason Sioutis, 8BELLS – 20’)

Dr. Ioannis Giannoulakis
Technical Manager
8BELLS Ltd., Cyprus

Mr. Jason Sioutis
Senior Researcher – Analyst
8BELLS Ltd., Cyprus

 

Session Break: 12:30’ – 12:45’

 

SESSION C: Modern Innovative Technologies and Broader 5G-related Aspects for Development and Growth with Emphasis set to Vertical Industries- 5h30’

TimeSlot: 12:45’ – 19:00

Το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταβάλλουν τη μορφή του κόσμου μας, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής όπως και σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα με έμφαση σε τεχνολογικά, επιχειρηματικά-εμπορικά, ρυθμιστικά, κοινωνικά και άλλα θέματα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, διαδοχικά κύματα τεχνολογικών αλλαγών-μετασχηματισμών-εξελίξεων σε συνδυασμό με συνεχείς και ενίοτε καινοτόμες εφαρμογές και προσφορές στην αγορά έχουν μεταμορφώσει δραστικά τις ανθρώπινες κοινωνίες και τις αντίστοιχες οικονομίες, με πολλαπλά και σημαντικά οφέλη τόσο για την ευρύτερη ανάπτυξη όσο και για την ποιότητα της ζωής των τελικών «χρηστών» (περιλαμβανομένων των οικιακών και εταιρικών πελατών-καταναλωτών, διαφόρων φορέων και οργανισμών, Αρχών, κτλ.). Σε κάθε περίπτωση καις τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι σύγχρονες τεχνολογίες οδηγούν σε θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία και στην προσωπική ζωή των πολιτών, και συμβάλλουν σε ένα συνεχές και δυναμικό πλαίσιο εξέλιξης.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την επιτυχή εισαγωγή των δικτύων κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας 2G (GSM) κυρίως στην Ευρώπη, έχει ήδη ξεκινήσει και πλέον διαφαίνεται εμφανέστερα μία άλλη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση με τη νέα γενιά τεχνολογιών δικτύου, γνωστή ως “5G” («Δίκτυα 5ης Γενιάς»), η οποία δημιουργεί προοπτικές για περισσότερο ευέλικτα και αποδοτικότερα ψηφιακά οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα.

Παρά το γεγονός ότι τα βασικά πρότυπα για το 5G εξακολουθούν ακόμα να τελούν υπό διαμόρφωση, έχουν ήδη αναπτυχθεί και επικυρωθεί ορισμένες βασικές προδιαγραφές καθώς αρκετά από τα ουσιώδη τεχνολογικά δομικά στοιχεία της 5ης Γενιάς Κινητών Επικοινωνιών. Από τις διαφαινόμενες παγκόσμιες πλέον τάσεις εκτιμάται ότι το 5G θα οδηγήσει σε καταλυτικές μεταβολές, προσφέροντας τη δυνατότητα για εκτενέστερο μετασχηματισμό του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται σε ταχύτητες Gigabit, μέσω της υποστήριξης νέων τύπων εφαρμογών που θα «συνδέουν» τερματικές συσκευές με μυριάδες ψηφιακών αντικειμένων (στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων-Internet of thingsIoT) σε πλήρες διαλειτουργικό περιβάλλον και μέσω της προσαρμοστικότητας με τη χρήση εικονικής αναπαράστασης με κατάλληλο λογισμικό που θα επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε «κάθετους» τομείς της αγοράς (π.χ. μεταφορές, υγεία, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία).

Τα σχεδιαζόμενα δίκτυα 5G αναμένεται σύντομα ότι θα είναι ικανά ώστε να εξυπηρετούν έως ένα εκατομμύριο συνδεδεμένες συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, παρουσιάζοντας σχεδόν «χιλιαπλάσια» αύξηση σε σχέση με το σημερινό στάτο αναφοράς. Η αναμενόμενη «εκτόξευση» του αριθμού των διασυνδεδεμέων συσκευών θα οδηγήσει σε επακόλουθη αύξηση της κίνησης ανά σημείο πρόσβασης του δικτύου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι θα απαιτούνται ολοένα μικρότερες κυψέλες για την παροχή των σχεδιαζόμενων επιδόσεων και αύξηση στην πυκνότητα των εγκατεστημένων κεραιών. Οι μικρές κυψέλες θα πρέπει επίσης να συνδέονται αποτελεσματικά με το υπόλοιπο δίκτυο με οπισθοζευκτικές επικοινωνίες υψηλής χωρητικότητας, καθώς ο συγκεντρωμένος όγκος δεδομένων που θα διέρχεται μέσω αυτών θα φτάνει τα αρκετά Gigabit ανά δευτερόλεπτο. Ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρόκειται για ζεύξεις υποστηριζόμενες από οπτικές ίνες, ενώ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί άλλη ασύρματη οπισθόζευξη υψηλής χωρητικότητας.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση εφαρμογών Εικονικοποίησης Δικτυακών Λειτουργιών (Network Functions VirtualizationNFV) και Δικτύων οριζόμενων μέσω Λογισμικού (Software-Defined Networks-SDN) συμβάλει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου που υποστηρίζει την επίτευξη καλύτερων λειτουργικών αποτελεσμάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω των μελλοντικών εφαρμογών 5G δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω -τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αλλά καλύπτουν όλο  σχεδόν το εύρος της τεχνολογίας, υπό μια ευρύτερη θεώρηση σύγκλισης.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρόσφατες ερευνητικές δράσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη πλατφορμών δοκιμών και επικύρωσης (testing & validation) διαφορετικών σεναρίων διαλειτουργικότητας του 5G, προκειμένου να οδηγήσουν σε κατάλληλες προδιαγραφές για περαιτέρω ανάπτυξη των σχετικών αγορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμπερασματικά, η πορεία προς το 5G και οι στόχοι συνδεσιμότητας της Ευρώπης για το 2025 συνιστούν μια βασική προτεραιότητα για την επίτευξης μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με ώθηση προς μια καινοτόμο «ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit», που θα στηρίζονται σε μια γενικότερη ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας σε όλη την ήπειρο.

Από την άλλη μεριά, η επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης σε αρκετούς βασικούς βιομηχανικούς κλάδους που βασίζονται στη συνδεσιμότητα 5G, καθώς και η «ανάδυση» καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν συνέργειες μεταξύ των οικείων κλάδων και του τομέα των τηλεπικοινωνιών, με στόχο την αύξηση της προβλεψιμότητας, τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων και την επικύρωση τόσο των τεχνολογιών όσο και των επιχειρηματικών μοντέλων, οδηγώντας σε σαφή πορεία ανάπτυξης.

Εντούτοις, η αναμενόμενη ανάπτυξη του 5G οδηγεί στην ανάδειξη ζητημάτων και προκλήσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις ευρύτερες θεματικές περιοχές της ασφάλειας των (κρίσιμων) δικτυακών υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στον κυβερνοχώρο, στη θεώρηση ζητημάτων συναφών με τη ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων των χρηστών στο Διαδίκτυο, στην ανάπτυξη συνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας υποστηριζόμενης από διαφορετικές ετερογενείς υποδομές, στην προώθηση των δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και σε λοιπά αντικείμενα. Τα παραπάνω έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε επιχειρηματικές δράσεις της αγοράς καθώς διαμορφώνουν πλαίσια ικανά ώστε να επηρεάσουν όλους τους εμπλεκόμενους «παίκτες».

Με έμφαση, από τη μια μεριά, στα θεματικά πεδία δοκιμών και ανάπτυξης πλατφορμών για την επικύρωση του 5G συνδυαστικά με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την κάλυψη απαιτήσεων που εισάγουν οι κάθετες βιομηχανίες και, από την άλλη, στην ενίσχυση της δικτυακής ασφάλειας, η παρούσα ενότητα επιδιώκει να αναδείξει αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέσα από τρέχοντα επιλεγμένα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα από το πλαίσιο Η2020. 

Το σύνολο των ακόλουθων παρουσιάσεων αποσκοπεί στο να εστιάσει, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το εκάστοτε θεματικό αντικείμενο, σε καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως με άξονα τις προοπτικές  ανάπτυξης και εξέλιξης του 5G.

Ειδικές πληροφορίες για τους ιστοτόπους έκαστου επιμέρους αναφερόμενου προγράμματος θα ενσωματωθούν στις αντίστοιχες θεματικές παρουσιάσεις.

 

Παρουσιάσεις και ομιλητές:

Session C:   Modern Innovative Technologies and Broader 5G-related Aspects for Development and Growth with Emphasis set to Vertical Industries – 6h15’

Part 1 (5G Experimentation and Trials) –

Time-Slot: 12h45’ – 14h25’

 

C1.   “Τhe European Environment for 5G Development: Overview and Challenges”
(Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C2.   “5G-EVE project: A European validation Platform for Extensive Trials – Progress and Latest Development”
(Dr. George Agapiou, OTE) – 10’

Dr. George Agapiou
Core Network Testing Section Manager
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C3.   “5GENESIS: An Experimentation Platform to validate 5G KPIs for various 5G Use Cases and Vertical Industries”
 (Dr. Anastasios Kourtis, National Centre for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD) – 10’

Dr. Anastasios Kourtis
Institute of Informatics and Telecommunications
National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Greece

 

C4.   “5G services in the vertical domains of connected cars and smart maritime
(Prof. Nancy Alonistioti, National & Kapodistrian University of Athens (NKUA)) – 10’

Prof. Nancy Alonistioti
Department of Informatics and Telecommunications
National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 

C5.   “Technoeconomic Analysis of Immersive Services: The case of 5GCity”
(Dr. Ioannis Neokosmidis and Dr. Theodoros Rokkas, INCITES Consulting SARL) – 10’

Dr. Ioannis Neokosmidis
CEO
INCITES Consulting SARL, Luxemburg

Dr. Theodoros Rokkas
Consultant
INCITES Consulting SARL, Luxemburg

 

C6.   “5G-HEART: 5G HEalth AquacultuRe and Transport validation trials- Descriptive Scope and Innovative Challenges)
(Dr. Tilemachos Doukoglou and Mrs. Christina Lessi, OTE) – 10’

Dr. Tilemachos Doukoglou
Head of Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Mrs. Christina Lessi
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C7.   “KPI Validation for 5G Network for the 5G-HEART H2020 Project”
(Mr. Antonis Georgiou, ACTA) – 10’

Mr. Antonis Georgiou
Managing Director
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

 

C8.   “5G-TOURS: 5G SmarT mObility, media and e-health for toURists and citizenS – 5th Generation Network Applications in Transport and Tourism
(Dr. Velissarios Gezerlis and Dr. Tilemachos Doukoglou, OTE) – 10’

Dr. Velissarios Gezerlis
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Tilemachos Doukoglou
Head of Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C9.   “KPI Validation for 5G Network for the 5G-TOURS H2020 Project”
(Dr. Simos Symeonidis, ACTA) – 10’

Dr. Simos Symeonidis
Project Coordinator
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

 

C10.    “Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries: The Scope proposed by the 5G-Drones project”
(Dr. Michail-Alexandros Kourtis, National Centre for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD) – 10’

Dr. Michail-Alexandros Kourtis
Institute of Informatics and Telecommunications
National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Greece

 

Session Break: 14h25’ – 14h45’

 

Part 2 (Security Challenges in Modern 5G Environments) –
Time-Slot: 14h45’ – 16h15’

 

Tutorial:

C11.   “Ασφάλεια Κινητών Συσκευών και Κυβερνο-Επιθέσεις στο πλαίσιο του επερχόμενου συστήματος 5G,
(Prof. Vasileios Vlachos, University of Thessaly) – 30’

Prof. Vasileios Vlachos
University of Thessaly, Greece

 

C12.   “CUREX: SeCUre and pRivate hEalth data eXchange”
(Mr. Jason Sioutis, 8BELLS) – 10’

Mr. Jason Sioutis
Senior Researcher – Analyst
8BELLS Ltd., Cyprus

 

C13.   “YAKSHA: Realising Honeypot as-a-Service for IoT Deployments”,
(Dr. Alexandros Kostopoulos & Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Dr. Alexandros Kostopoulos
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C14.   “YAKSHA: Customised Threat Intelligence for Your Systems”,
(Prof. Konstantinos Patsakis, University of Piraeus) – 10’

Prof. Konstantinos Patsakis
University of Piraeus, Greece

 

C15.   “Transforming European Ports from Connected to Smart & Cognitive: The DataPorts Context”,
(Dr. Christos Gizelis, OTE) – 10’

Dr. Christos Gizelis
Digital Transformation Analyst
IT Digitalization & Innovation Team
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C16.   “Collection and Management of the Chain of Custody for Digital Evidence with LOCARD”,
(Prof. Konstantinos Patsakis, University of Piraeus) – 10’

Prof. Konstantinos Patsakis
University of Piraeus, Greece

 

C17.   “Data for Predictive Maintenance and QoS: The Approach set by the TYPHON Project”,
(Mr. Theodoros Mavroeidakos, OTE) – 10’

Mr. Theodoros Mavroeidakos
Digital Transformation Analyst
IT Digitalization & Innovation Team
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

Session Break: 16h15’ – 16h30’

 

Part 3 (Applications in Verticals Sectors, via 5G Enablers) –
Time-Slot: 16h30’ – 19h00’

C18.   “SLICENET project: Development of an Agile Platform for Continuous Software Testing and Integration Processes”)
(Mr. George Tsiouris and Dr. George Agapiou, OTE) – 10’

Mr. George Tsiouris
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

Dr. George Agapiou
Core Network Testing Section Manager
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C19.   “A New Security Approach in Telecom Infrastructures: The RESISTO Concept”
(Mrs. Maria Belesioti and Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Mrs. Maria Belesioti
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile

 

C20.   “Advanced Cyber-Threat Intelligence, Detection, and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things: The Cyber-Trust Project Context”
(Mr. Dimitrios Kavallieros, KEMEA – Mr. Evangelos Sfakianakis and Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Mr. Dimitrios Kavallieros
Research Associate
Center for Security Studies (KEMEA)
Hellenic Ministry of Citizen Protection

Mr. Evangelos Sfakianakis
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile

 

C21.   “5G-MEDIA Project: A Severless Platform for Development and Operation of Advanced Services”,
(Mrs. Christina Lessi, OTE) – 10’

Mrs. Christina Lessi, Ph.D. Candidate
Core Network Testing Section
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C22.   “5G-STEP Project: Fronthaul Optical Architectures for transporting High Bit-Rates of Mobile Networks”,
(Mr. Shaffiulah Malekzai, Marie Curie Researcher) – 10’

Mr. Shaffiulah Malekzai, Ph.D. Candidate
Marie Curie Researcher
OTE ACADEMY, Greece

 

C23.   “LOCalization and analytics on-demand embedded in the 5G ecosystem, for Ubiquitous vertical applicationS: The Case of LOCUS Project”
(Mrs. Maria Belesioti and Dr. Tilemachos Doukoglou, OTE) – 10’

Mrs. Maria Belesioti
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Tilemachos Doukoglou
Head of Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

 

C24.   “Municipality of Egaleo: European Programs and Prospects for Development and Extroversion”
(Mrs. Evridiki Pavlidi, Municipality of Egaleo (MoE)) – 10’

Mrs. Evridiki Pavlidi
Municipality of Egaleo (MoE), Greece

 

C25.   “ESA & 5G for Cultural Heritage – ESA & 5G για Ανοιχτούς Χώρους Πολιτισμού και Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος”
(Mrs. Vasiliki (Betty) Charalampopoulou, GeoSystems Hellas AE – 10’

Mrs. Vasiliki (Betty) Charalampopoulou
CEO, President
Geosystems Hellas S.A., Greece

 

C26.   “5G-VICTORI: VertIcal demos over Common large scale field Trials fOr Rail, energy and media Industries”
(Mrs. Ioanna Mesogiti and Mrs. Elina Theodoropoulou, COSMOTE S.A.) – 10’

Mrs. Ioanna Mesogiti
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

Mrs. Elina Theodoropoulou
Head of Mobile Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

C27.   “IoT Research and Innovation Activities in Smart Water Management”
(Dr. Stamatia Rizou, Singular Logic S.A.) – 10’

Dr. Stamatia Rizou
Senior Researcher
R&D Department
Singular Logic S.A., Greece

 

C28.   “5G-Drones: Unmanned Aerial Vehicle Vertical Applications’ Trials Leveraging Advanced 5G Facilities”
(Mrs. Fofy Setaki and Dr. Konstantinos Filis, COSMOTE S.A.) – 10’

Mrs. Fofy Setaki
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

Dr. Konstantinos Filis
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

C29.   “Deploying Social Internet of Things and Cognitive Digital Twins for Optimised and ad-hoc Logistics collaborations”
(Mr. Konstantinos Kalaboukas, Singular Logic S.A.) – 10’

Mr. Konstantinos Kalaboukas
Senior Researcher
R&D Department
Singular Logic S.A., Greece

 

C30.   “5GENESIS: End-to-End Facility Instantiations”
(Mrs. Ioanna Mesogiti and Mrs. Fofy Setaki, COSMOTE S.A.) – 10’

Mrs. Ioanna Mesogiti
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

Mrs. Fofy Setaki
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

C31.   “UNIQORN: Affordable Quantum Communications for Everyone Revolutionizing the Quantum Ecosystem from Fabrication to Application”
(Mrs. Fofy Setaki and Dr. George Lyberopoulos, COSMOTE S.A.) – 10’

Mrs. Fofy Setaki
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

Dr. George Lyberopoulos
Head of Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

 

C32.   “Mobility and Training for beyond 5G Ecosystems: The Scope of the MOTOR5G project” 

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile

 

-End of Day-