Small cEllS CoordinAtion for Multi-tenancy and Edge services

Συντονισμός Μικρών Κυψελών για την παροχή υπηρεσιών-ευκολιών πολλαπλής μίσθωσης και για παροχή ακραίων υπηρεσιών δικτύου

Grant Agreement (GA) No.671596

sesame

Ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 5G-PPP “SESAME”, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης ιδεατής πλατφόρμας που θα βασίζεται σε περιβάλλον υπηρεσιών νέφους (cloud-based platform), η οποία θα διαχειρίζεται πληθώρα μικρών κυψελών (small cells), ενώ θα παρέχει ευκολίες (διαχείρισης) δικτύου (π.χ. “self-x” management) και θα υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύτερο περιβάλλον τεχνολογικής σύγκλισης.

Το πρόγραμμα SESAME στοχεύει σε καινοτομίες γύρω από τρία κεντρικά στοιχεία του πολλά υποσχόμενου καινοτόμου πλαισίου και εφαρμογών 5G, ήτοι:

1) Στη θεώρηση-ενσωμάτωση της δικτυακής νοημοσύνης και εφαρμογών στην άκρη του δικτύου μέσω της Εικονικοποίησης των Λειτουργιών του Δικτούου (Network Functions Virtualisation (NFV)) και Υπολογιστικής Νέφους στη άκρη του Δικτύου (Edge Cloud Computing).

2) Στη σημαντική εξέλιξη της έννοιας και χρήσης των Μικρών Κυψελών (Small Cells), ήδη επικρατούσα τάση στην 4G, αλλά η οποία αναμένεται να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της σε υψηλής πυκνότητας σενάρια εφαρμογών του 5G, τα οποία επίσης θέτουν πολλαπλές προκλήσεις.

3) Στην ενοποίηση της έννοιας των «πολλαπλών μισθώσεων» εφαρμογών και υπηρεσιών σε υποδομές επικοινωνιών, επιτρέποντας σε διαφορετικούς πολλούς φορείς/παρόχους υπηρεσιών να συμμετάσχουν σε νέα μοντέλα επιμερισμού που αφορούν τόσο σε χωρητικότητα πρόσβασης όσο και σε υπολογιστικές δυνατότητες στην άκρη του δικτύου.

Το πλαίσιο εφαρμογών 5G στο οποίο εντάσσεται το SESAME δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για το μέλλον της αγοράς τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών επηρεάζοντας δραστικά όχι μόνο τον συναφές τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και τα συναφή επιχειρηματικά, εμπορικά και χρηματο-οικονομικά μοντέλα.

Το πρόγραμμα SESAME προτείνει την έννοια μιας Μικρής Κυψέλης που ενεργοποιείται μέσω του νέφους (Cloud-Enabled Small Cell (CESC)), η οποία συνιστά μια νέα μορφή κυψέλης ενεργοποιούμενης από πολλαπλούς φορείς και η οποία επιπλέον ενσωματώνει μια εικονικοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών (αποκαλούμενη ως το «Ελαφρύ Κέντρο Δεδομένων» – Light Data Centre) για την ανάπτυξη Εικονικών Λειτουργιών Δικτύου (Virtual Network Functions (VΝFs)), υποστηρίζοντας επίσης γνωστική διαχείριση και την εκτέλεση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της υποδομής του δικτύου πρόσβασης. Το Light Data Centre θα διαθέτει επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και επιταχυντές υλισμικού για τις κρίσιμες χρονικά λειτουργίες και θα δομήσει μια υψηλής διαχειρισιμότητας ακραία συσταδοποιημένη υπολογιστική υποδομή. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει σε νέους συμφεροντούχους-ενδιαφερόμενους να εισέλθουν δυναμικά στην αλυσίδα αξιών ενεργώντας ως πάροχοι «ουδέτερης υποδοχής» σε περιοχές υψηλής κίνησης (δικτύου), ιδίως όπου η ταυτόχρονη εγκατάσταση πολλαπλών δικτύων δεν συνιστά πρακτική λύση. Η βέλτιστη διαχείριση της ανάπτυξης CESC αποτελεί βασική πρόκληση του SESAME, για την οποία θα αναπτυχθεί νέα δικτυακή ενορχήστρωση, διαχείριση NFV, εικονικοποίηση των διαχειριστικών επόψεων ανά ενοικιαστή, χαρακτηριστικά γνωσιακής διαχείρισης και τεχνικές διαχείρισης ασύρματης πρόσβασης.

Μετά από τον σχεδιασμό, τον καθορισμό και την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και όλων των εμπλεκόμενων δομοστοιχείων CESC, το SESAME θα αναπτύξει ένα πρωτότυπο με όλες τις λειτουργίες για την απόδειξη της έννοιας σε σχετικές περιπτώσεις χρήσης. Εκτός αυτού, το CESC θα διαμορφωθεί με συνέπεια και σε συνέργεια με άλλα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος αναφοράς 5G-PPP μέσω του συντονισμού του προγράμματος με αντίστοιχες παράλληλες κοινοτικές δράσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, ο O.T.E. συμμετέχει στον καθορισμό των σεναρίων και των περιπτώσεων χρήσης της αρχιτεκτονικής του SESAME στο ευρύτερο θεματικό πλαίσιο αναφοράς 5G-PPP, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος αλλά και στη συνολική αξιολόγησή του μέσω πιλοτικών δοκιμών στο εργαστήριο και στο πεδίο. Επιπλέον, η εταιρεία συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. O Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του πλαισίου Horizon 2020, έχει συνολική διάρκεια 30 ημερολογιακούς μήνες, ενώ συμμετέχουν είκοσι εταίροι-φορείς από επτά χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Ελβετία, Λουξεμβούργο).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SESAME στο οποίο ο Ο.Τ.Ε. συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή (project coordinator) μπορούν να εκληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου: http://www.sesame-h2020-5g-ppp.eu/