Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο Συνέδριο. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή / και κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Kατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιηθούν προσωπικές πληροφορίες στις εξής περιπτώσεις:

-Εάν υφίσταται ρητή συγκατάθεση του προσώπου για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων

-Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από μέρους μας .

-Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Ακυρώσεις εγγραφών σε workshop

Για την ακύρωση εγγραφής σε κάποιο workshop θα πρέπει να υπάρξει σχετική γνωστοποίηση, στέλνοντας email στο smart@smartpress.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα 210.5230000, 210.5201500 αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τo workshop που επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας.

Για ακυρώσεις που γνωστοποιούνται έως και 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου το κόστος ακύρωσης ανέρχεται  στο  50% του κόστους εγγραφής

Για ακυρώσεις που γνωστοποιούνται σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου το κόστος ακύρωσης ανέρχεται  στο  100% του κόστους εγγραφής

Επιστροφές χρημάτων που πιθανόν προκύψουν από ακυρώσεις, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συνεδρίου.