Θετικό νέο για την ελληνική αγορά των Τε­χνολογιών Πληροφορικής και Επικοι­νωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν οι εκτιμήσεις του EITO (European IT Observatory – Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Τεχνολογία) για οριακή μείωση του τζίρου   των ΤΠΕ τη διετία 2016 – 2017, με δεδομένο ότι η εν λόγω αγορά κινείται καθοδικά τα τελευταία 8 χρόνια.

content

Το 2015 ο τζίρος της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ μειώθηκε έναντι του 2014, 2,4% (5,756 δις. ευρώ) ποσοστιαία μείωση μεγαλύτερη αυτής του ΑΕΠ ενώ το 2016 θα υποχωρήσει 0,9% και θα διαμορφωθεί στα 5,707 δις. ευρώ και το 2017, 0,5% στα 5,677 δις. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ που δημοσιοποιεί ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ως επίσημος συνεργάτης του, σε οριακά αρνητικό έδαφος θα κινηθεί τη διετία 2016 – 2017 η αγορά Τηλεπικοινωνιών. Εκτιμάται ότι τον πρώτο χρόνο της περιόδου αναφοράς θα μειωθεί 0,1% με την αξία της στα 4,078 δις. και το επόμενο έτος  0,3%, στα 4,067 δις. ευρώ. Η αγορά Πληροφορικής θα κινηθεί αρνη­τικά με το ρυθμό της πτώσης του 2015 να περιορίζεται. Συγκεκριμένα, η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει 2,7% το 2016, για να διαμορφωθεί σε 1,629 δις. Το 2017 η πτώση θα περιοριστεί περαιτέρω (-1,1%), με την αξία της αγοράς να τοπο­θετείται στο 1,611 δις. Η συνολική αξία του κλάδου Πληροφο­ρικής συρρικνώθηκε 4% το 2015, με τον Εξοπλισμό Πληροφορικής να είναι η κατηγορία που υφίσταται τις με­γαλύτερες απώλειες (9,8%), ενώ οριακή αύξηση 0,5% παρουσίασε ο κλάδος Υπη­ρεσιών Πληροφορικής.

Στις επί μέρους αγορές οι εκτιμήσεις του ΕΙΤΟ έχουν ως εξής:

  • Η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, έπειτα από μια καλή χρονιά το 2015 (αύξηση 15,5%), θα παραμείνει σε ανοδική πο­ρεία. Το πρόση­μο θα είναι θετικό 6,7% το 2016 και 1% το 2017. Την αγορά του Εξοπλισμού τροφοδοτούν οι επενδύσεις των παρόχων για την αναβάθμιση και επέκτα­ση των υφιστάμενων δικτύων 3G και οι επενδύσεις σε υποδομές LTE.
  • Σε αρνητικό έδαφος θα παραμείνει η αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία βρίσκεται σε συνε­χή πίεση από το 2013. Η αξία της αγοράς θα περιορισθεί 1,2% το 2016 και θα δια­μορφωθεί στα 3,469 δις, ενώ το 2017 θα καταγράψει οριακή πτώση 0,5% στα 3,452 δις. Οι Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας θα παρουσιάσουν μείωση 4,5% το 2016 και 5% το 2017, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο 1,085 δις και 1,031 δις αντίστοιχα. Στην αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας Κινητής Τηλε­φωνίας το 2016 αναμένεται μείωση 4,7% και 3,1% το 2017, με την αξία της αγοράς στα 1,089 δις και 1,055 δις αντίστοιχα. Θετικές επιδόσεις θα εμφανίσει  η αγορά Υπηρεσιών Δεδο­μένων Κινητής Τηλεφωνίας, με την αξία της να αυξάνεται 8,5% το 2016 και 9,2% το 2017, στα 600 εκατ. και 655 εκατ. αντίστοιχα.
  • Η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνί­ας θα εμφανίσει θετική πο­ρεία τη διετία κυρίως εξαιτίας των αντικαταστάσεων συσκευών με νέες με μεγαλύτερη οθόνη. Πάντως, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα απέχουν από αυτόν του 2015, όταν ενισχύθηκε 24,3%. Το 2016 η αξία της αγοράς θα αυξηθεί 9,2%, φθάνοντας τα 403 εκατ., με επιπλέον ανάπτυξη 1,3% το 2017 στα 408 εκατ.Η αγορά smartphones θα κινηθεί ανο­δικά 10,8% το 2016,  στα 391 εκατ., ενώ για το 2017 αναμένεται βελτίωση 2,3%, στα 400 εκατ. Η κατηγορία των smartphones είχε ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της και το 2015, πετυχαίνοντας αύξηση 29,6%.
  • Στην Πληροφορική η συρρίκνωση της αγοράς Εξοπλισμού είναι, σε μεγάλο βαθμό, απόρροια της προβλεπόμενης αρνητικής πορείας των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Tablets. Με το δεδομένο ότι οι συσκευές είναι ακό­μα στα πρώτα χρόνια του κύκλου ζωής τους και δεδομένου ότι η ελληνική οικονο­μία αναμένεται να παραμείνει ευάλωτη, η ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογι­στών θα συνεχίσει να συρρικνώνεται κατά 13% το 2016 στα 264 εκατ. και 8,6% το 2017 στα 241 εκατ. Η κατηγορία των Tablets θα εμφανίσει μείωση 11,7% το 2016, και 5,2% το 2017.
  • Σε θετικό πρόσημο θα επιστρέψει τη δι­ετία 2016 – 2017 η αξία της αγοράς Λογι­σμικού, με 0,7% το πρώτο έτος και το δεύτερο 1,1%. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία της αγοράς στα 248 εκατ. το 2016 και 251 εκατ. το 2017.  Η αγορά του Λογισμικού στην Ελλάδα έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης, μετά από χρό­νια αρνητικών αποτελεσμάτων.

Παγκοσμίως, βάσει πάντα των εκτιμήσεων του ΕΙΤΟ, η δυναμική για τις ΤΠΕ θα παραμείνει θετική με αύξηση του τζίρου 1,8% το 2016  στα 3,132 τρις. και  2,3% το 2017 στα 3,205 τρις. ευρώ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ στην «ώριμη» αγορά της Δυτικής Ευρώ­πης θα κινηθεί ανοδικά 0,7% το 2016 και 1,1% το 2017. Εκτός από τον κορεσμό σε μια σειρά από επιμέρους κλάδους της αγοράς ΤΠΕ, πιθανές γεωπολιτικές κρίσεις θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυ­ξη και καθιστούν δυσχερή τη χάραξης μιας πολιτικής, που οδηγεί σε ανάκαμψη. Μεταξύ των κινδύνων αυτών, ως σοβαρότεροι εκλαμβάνονται αυτοί που σχετίζονται με το Brexit, αλλά και με τη συνεχιζόμενη μακρο­οικονομική ρευστότητα στην Ελλάδα. Το πρόσημο για την αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη διαφέρει στις επιμέρους χώρες της περιοχής. Σε γενικές γραμμές η αγορά Πληροφορικής είναι εκείνη που θα παρέχει στήριξη τη διετία 2016 – 2017, ενώ οι Τηλεπικοινωνίες θα βρεθούν σε αρνητικό έδαφος.