Δύο εκ των παρόχων, οι ΟΤΕ και Wind, προσήλθαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για επιπλέον περιοχές στο πλαίσιο της τρίτης φάσης που προβλέπει ο σχετικός Κανονισμός για το Vectoring.

vectoring-all

Η ΕΕΤΤ θα αποφασίσει, εφόσον υπάρξουν περιοχές τις οποίες ζητούν και οι δύο, με κριτήριο τη μεγαλύτερη προτεινόμενη κάλυψη. Για τα αστικά κέντρα που δεν διατέθηκαν στις προηγούμενες δύο φάσεις η υποχρέωση είναι για ποσοστό κάλυψης μεγαλύτερο από 30%.

Κατά την τέταρτη και τελευταία φάση θα ανατεθούν στις εταιρείες τα αστικά κέντρα που θα αιτηθούν ανεξάρτητα αν μέρος αυτών έχει ήδη ανατεθεί και με κριτήριο την κάλυψη του εναπομείναντος τμήματος.