Ολοκληρώνει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU).

Πρόθεση της ΕΕΤΤ είναι να επιβάλει συμμετρικές υποχρεώσεις σε όλους τους Παρόχους Πρόσβασης (ΠΠ ή αλλιώς παρόχους δικτύου) ώστε να παρέχουν χονδρικά προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και οι υπόλοιποι πάροχοι (Πάροχοι Υπηρεσιών – ΠΥ).

high-speed-internet

Ειδικά όσο αφορά τις υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής ως προς τις ταχύτητες σύνδεσης και αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των παρόχων που συμμετείχαν στη σχετική δημόσια διαβούλευση αναφορικά µε τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης, η ΕΕΤΤ διαμόρφωσε την πρότασή της ως εξής:

Ο ΠΠ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε επίπεδο χονδρικής:  (1) Το προϊόν VLU/FTTx σε ταχύτητες downstream 30 Mbps, 50 Mbps και τουλάχιστον 100 Mbps. (2) Το προϊόν VLU/FTTx σε όλους τους συνδυασμούς ταχυτήτων που προσφέρει σε επίπεδο λιανικής, ήτοι  ακόμη και µε άλλες downstream ταχύτητες µμικρότερες από 100Mbps, εφόσον τούτο έχει καθοριστεί στη λιανική του.  (3) Το προϊόν VLU/FTTC σε ενδιάµεσες ταχύτητες µε βήµα 50 Mbps και τα προϊόντα FTTB/H µε βήµα 100 Mbps από τα 100 Mbps ως τη µέγιστη downstream ταχύτητα λιανικής πρόσβασης της τεχνολογίας που έχει υλοποιηθεί.  Η upstream ταχύτητα ανά προϊόν ορίζεται σε τουλάχιστον 10% της downstream του ταχύτητας.

Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι µε το παραπάνω σχήμα εξασφαλίζει ομοιομορφία στις υπηρεσίες που θα διατίθενται σε επίπεδο λιανικής, καθώς και συνέχεια και συνέπεια σε σχέση µε την υφιστάμενη κατάσταση και τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου (DAE 2020) και συγκεκριμένα τόσο η απαίτηση για κάλυψη σε ποσοστό 100% µε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, όσο και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου 50% διείσδυση σε ταχύτητες 100 Mbps ή µμεγαλύτερες. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ διατηρεί την υποχρέωση να διαθέτουν ενδιάμεσες ταχύτητες µε συγκεκριμένο βήμα αύξησης (50 Mbps για το προϊόν VLU/FTTC και 100 Mbps για το προϊόν FTTB/H), έτσι ώστε οι ΠΥ να έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε επίπεδο λιανικής από τους ΠΠ.